Vữa kỹ thuật sử dụng vật liệu xi măng từ Newtec và Maxbond.